Kupní smlouva - vzor

uzavřená podle § 588 a násl. Občanského zákoníku
 
Chovatel(ka) ………………………………………….
bytem trvale …………………………………………
r.č. ……………………………….
jako   p r o d á v a j í c í
 
a
 
pan(í)………………………………………………………………………………………………
bytem……………………………………………………………………………………………...
r.č. …………………………………………………………………………………………………
jako  k u p u j í c í
 
 
uzavírají tuto   s m l o u v u  o  p r o d e j i  š t ě n ě t e
 
I.
Plemeno: ………………………
Datum narození: …………..
Tetovací číslo: …………….
Pohlaví: …………………….
Jméno: ……………………… Název chst.
Prodávaný pes je v Plemenné knize ČMKU zapsán pod číslem CMKU ……………
 
II.
Prodávající prohlašuje, že je výhradním vlastníkem štěněte.
 
III.
Zvíře uvedené ve čl. I je ve výborné psychické i fyzické kondici, vývojově odpovídá svému věku a nevykazuje exteriérové vady ani známky onemocnění, je řádně odčervené a vakcinované.
Kupující byl prodávajícím se stavem štěněte seznámen, štěně si prohlédl a v  tomto stavu jej také přebírá.
 
IV.
Cena zvířete byla dohodnuta na ……….,-Kč (slovy ………………tisíc korun českých), prodávající štěně za tuto cenu prodává a kupující je
za tuto cenu kupuje.
Částka byla zaplacena v hotovosti při předání štěněte.
Spolu se štěnětem přebírá kupující také očkovací průkaz.
Průkaz původu zvířete odešle prodávající ihned po jeho obdržení z Plemenné knihy ČMKU doporučeně na adresu kupujícího / Průkaz původu je předán kupujícímu při předání štěněte.
 
V.
Kupující se zavazuje, že, zajistí podmínky pro zdravý vývoj zvířete a poskytne mu odpovídající péči.
V případě porušení tohoto bodu si prodávající vyhrazuje právo požadovat vrácení zvířete proti částce rovnající se kupní ceně štěněte.
Nebude-li moci kupující z jakýchkoli důvodů dále držet zvíře blíže specifikované ve čl. I ve svém majetku, vyhrazuje si prodávající předkupní právo k tomuto zvířeti.
Zjistí-li kupující u zvířete závažné nedostatky, které mu byly prodávajícím záměrně zamlčeny, má právo požadovat vrácení kupní ceny chovatelem proti vrácení štěněte. Požadavek na vrácení peněz musí kupující v souladu s příslušným zákonem uplatnit nejpozději do 6-ti týdnů od podpisu smlouvy.
 
V …………………………. dne
 
Podpis prodávající   
                                                                                              
 
 
Podpis kupující